Scientific Steering Committee

Chairman of the Scientific Steering Committee:Song Yang(杨崧)、Yan Du(杜岩)

Scientific Steering Committee:

Bo Qiu(裘波) ,

Chunzai Wang(王春在),

Dahe Qin(秦大河),

Dake Chen(陈大可),

Da-Lin zhang(张大林),

Deliang Chen(陈德亮),

Dongxiao Wang(王东晓),

Dunxin Hu(胡敦欣),

Ghossem Asrar,

Guoxiong Wu(吴国雄),

Huijun Wang(王会军),

Jianyin Liang(梁建茵),

Mu Mu(穆穆),

Qingcun Zeng(曾庆存),

Ruixin Huang(黄瑞新),

Shangping Xie(谢尚平),

Wenjie Dong(董文杰),

William Lau